School Song

ޢިލްމީ ވިދާ އަލި ދަންމަރެކޭ

ޙިލްމު ލިބޭ  މީ ފެން އާރެކޭ

ޚުލްޤު ވިމާތް ދިރުވާ ޒާރެކޭ

ސިލްމާ އަމާން ލިބިދޭ ބާރެކޭ

ޢިލްމުގެ ދޯދިން ޖަރީކުރާނޭ 

ވީ. އައި. އެޗް. އެސް މީނޫރެކޭ 
 

ސާބިތު ކަމުގައި އިތުބާރާ 

މިތާ މަސައްކަތް ކުރަނީ ތެދޭ 

ޤާބިލްވެ ނިކަން ކުރިއަށް ދާން 

ލިބޭމެ ފުރްޞަތު އެންމެ އެދޭ

ލޯބި މި ޤައުމީ، މިމާތްވި ދީނީ

ރޫޙު އުފައްދާ މީ ހިޔަލެކޭ

ވީ އައި. އެޗް. އެސް މީ ނޫރެކޭ 
 

ފަންނާއި ޢިލްމީ ހުނަރުތަކާ

ކުރަން ތަރައްޤީ އެދި މިތިބީ 

ނަން ވިދުވާލަން ދުނިޔޭގައި

ފިދާވެ ޤުރްބާން ވާން  މިތިބީ

ރަންވަނަ ޙާޞިލް ވެވޭނެ ގޮތުގައި 

ޢިލްމު ލިބޭމީ ބުސްތާނެކޭ

ވީ. އައި. އެޗް. އެސް މީ ނޫރެކޭ